การก่อตั้งมูลนิธิ
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย ได้จัดตั้งขึ้นตามมติการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อศึกษาวิจัยและรวบรวมความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุทั้งไทยและต่างประเทศ และส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการดำเนินการด้านผู้สูงอายุสำหรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทย ตลอดจนเผยแพร่ความรู้และวิทยาการเกี่ยวกับผู้สูงอายุให้แก่สังคมโดย รวม

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๐ ถือเป็นวันก่อตั้งมูลนิธิฯ โดยได้รับอนุญาตจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิ ใช้ชื่อว่า “มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)” โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษ ว่า “Foundation of Thai Gerontology Research and Development institute (TGRI)” ซึ่งมีสำนักงาน(ประสานงาน) อยู่ที่ ๑๑๖๘ ซอยพหลโยธิน ๒๒ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

คณะกรรมการบริหาร

  1. นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช ประธานกรรมการ

  2. นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รองประธาน

  3. ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล กรรมการ

  4. รองศาสตราจารย์ ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ กรรมการ

  5. พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน กรรมการ

  6. ศาสตราจารย์ศศิพัฒน์ ยอดเพชร กรรมการและเหรัญญิก

  7. พญ.ลัดดา ดำริการเลิศ กรรมการและเลขาธิการ

บทบาท
ศึกษาวิจัยและรวบรวมความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุทั้งไทยและต่างประเทศ