รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการตั้งผู้ปกครองทรัพย์สินผู้สูงอายุ

การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการตั้งผู้ปกครองทรัพย์สินผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาข้อเท็จจริง และปัญหาทรัพย์สินผู้สูงอายุ (2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการตั้งผู้ปกครองทรัพย์สินผู้สูงอายุของต่างประเทศ (3) เพื่อศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการตั้งผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ และผู้อนุบาลตามกฎหมายไทย (4) เพื่อศึกษาคำพิพากษาเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุในประเด็นทรัพย์สิน และ (5) เพื่อเสนอรูปแบบในการตั้งผู้ปกครองทรัพย์สินผู้สูงอายุที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย

โดยได้ดำเนินการศึกษาถึงกระบวนการตั้งผู้ปกครองทรัพย์สินผู้สูงอายุ ทำการศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการและบุคคลที่เกี่ยวข้องของกฎหมายต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย ประเทศฝรั่งเศส และประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกระบวนการตั้งผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ และผู้อนุบาลตามกฎหมายไทย เพื่อเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการตั้งผู้ปกครองทรัพย์สินผู้สูงอายุที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินผู้สูงอายุ ปัญหาการหลอกลวงผู้สูงอายุ ปรากฏเป็นข่าวในสังคมมากขึ้นในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวงเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและทรัพย์สิน เช่น การขอสินเชื่อจากธนาคาร การทำเอกสาร นิติกรรมสัญญาต่าง ๆ

 

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาทบทวนกฎหมายไทยเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุและแนวคิดของสหประชาชาติ

การดำเนินการศึกษาทบทวนกฎหมายไทยเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุและแนวคิดสหประชาชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบของไทยเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ และตัวอย่างกรณีศึกษา รวมถึงศึกษาแนวคิดและพัฒนาการในการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุของสหประชาชาติ

ผ่าข้อกฏหมายเสนอโมเดลท้องถิ่นดูแลผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

การดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพเป็นเรื่องจำเป็นที่หน่วยงานต้องเข้ามาดำเนินการอย่างเร่งด่วน ให้เป็นแบบแผนและเป็นระบบ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเป็นหน่วยงานหลัก แต่ที่ผ่านมายังพบปัญหาและอุปสรรค์ในการทำงาน