แผนงานบริหารจัดการโครงการวิจัยท้าทายไทย เรื่อง Active and Productive Aging

แผนงานบริหารจัดการโครงการวิจัยท้าทายไทยกลุ่มเรื่อง Active and Productive Aging นี้ ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อทบทวนช่องว่างงานวิจัย เพื่อการเตรียมตัวสำหรับการสูงอายุอย่างมีคุณค่า (2) เพื่อสนับสนุน การทบทวนองค์ความรู้ และการวิจัย ในการส่งเสริมสนับสนุนและขับเคลื่อนสังคมไทยในการมุ่งสู่ Active Aging, Productive Aging (3) บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานเพื่อให้งานวิจัยดำเนินไปอย่างมีคุณภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ (4) ผลักดันความรู้ที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยและการทบทวนองค์ความรู้ ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และ (5) เพื่อสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายนักวิจัย/นักวิชาการด้านผู้สูงอายุ  แผนงานฯ ได้กำหนดและประกาศกรอบวิจัยไว้ 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1) กรอบวิจัยเพื่อเสริมสร้างสถานภาพของผู้สูงอายุในสังคม ด้วยการสร้างความกระปรี้กระเปร่า (Vitality) แก่ระบบเศรษฐกิจ  2) กรอบวิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย กลไก และมาตรการ ในการเสริมพลังและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุในการมีสถานภาพและบทบาทในครอบครัว ชุมชน และสังคมและ3) กรอบวิจัยเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของผู้สูงอายุเพื่อมุ่งสู่ Healthy Aging and Active Aging เพื่อดำรงไว้ซึ่งสมรรถนะในการดำรงชีวิตอย่างอิสระในชุมชนและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี   ได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมหลักได้แก่  1) กระบวนการต้นน้ำ  กำหนดกรอบวิจัย…

Details

พลังของการเป็นผู้สูงอายุ (พฤฒพลัง)

การมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ ยอมรับความจริงที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของโลกจะช่วยให้เราเห็นชีวิตที่ไม่หยุดนิ่ง ซึ่งจะช่วยให้เรามีการเตรียมความพร้อมของตนเองให้อยู่ในโลกอนาคตได้อย่างมีความสุขและมีคุณค่า