รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาชุดความรู้ที่ทำให้เกิดความตระหนักรู้ด้านสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยสุขภาพดี

มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับนำมาพัฒนาเป็นชุดความรู้ที่ทำให้เกิดความตระหนักรู้ด้านสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยสุขภาพดี สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสำหรับกลุ่มวัยทำงาน (15-59 ปี)  และชุดความรู้ฯ ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้สอนผ่านกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน ติดตามผลลัพธ์การดำเนินการใช้ชุดความรู้ฯ เพื่อให้ได้ปัจจัยหนุน/ อุปสรรค และวิธีการนำไปใช้ เพื่อหวังผลในการขยายผลในเขตการศึกษาอื่นๆ ต่อไป

จากการศึกษาพบประเด็นสำคัญว่าปัจจัยเกื้อหนุนที่จะเป็นการเสริมสร้างพลังอำนาจ (empower) ให้สถานศึกษาในการสร้างความพร้อมเตรียมรับมือกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไปเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน โดยต้องเพิ่มศักยภาพและทักษะด้านการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง และปรับรูปแบบห้องเรียน โดยเน้นห้องเรียนแบบคิดวิเคราะห์และบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ รวมถึงต้องปรับวิธีการสอนของครู คืนครูสู่ห้องเรียน ผลักดันให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาเพื่อกำหนดให้เนื้อหาเกี่ยวกับ ความตระหนักรู้ด้านสุขภาพ และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอยู่ในกรอบการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นสำหรับสถานศึกษา โดยการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์เรื่องผู้สูงอายุกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาให้ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะเป็น prerequisite ของการเพิ่มขีดความสามารถของทุกคนในทุกช่วงวัยในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

รายงานประจำปีสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2555

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ข้อมูลสถานการณ์ทางประชากรจากแหล่งต่างๆ แสดงให้เห็นตรงกันว่าประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงวัย และยังคงดำเนินต่อไปในอนาคตด้วยอัตราที่เร็วมาก สถานการณ์ทางประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

เราจะไปทางไหน เมื่อผู้สูงวัยล้นเมือง?

ห้วงฤดูหนาวเริ่มต้นพร้อมกับการที่ผู้สูงวัย 60 ปี หลายแวดวงวิชาชีพเริ่มทยอยเกษียณในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา เป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์ปัจจุบันสังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว