งานวิจัย “การศึกษาเชิงลึกด้านการใช้สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของผู้สูงอายุในเขตเมือง”

งานวิจัย “การศึกษาเชิงลึกด้านการใช้สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของผู้สูงอายุในเขตเมือง”

กรณีศึกษากรุงเทพมหานครและเทศบาลนครอุบลราชธานี

โดย

รองศาสตราจารย์ ดร.วรเวศม   สุวรรณระดาและคณะ

การศึกษานี้หยิบยกการใชสิทธิประโยชนหลักประกันสุขภาพถวนหนาของผูสูงอายุมานําเสนอ

โดยมีวัตถุประสงคหลักไดแก ประการที่หนึ่ง เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบริการและ
รายละเอียดหรือองคประกอบของคาใชจายที่ครัวเรือนจาย เชน ไปใชบริการที่ไหน (ที่บาน/ รานยา/
คลินิก/ โรงพยาบาลรัฐ/ โรงพยาบาลเอกชน/ อื่นๆ) มีคาใชจายหรือไมหากมีเปนคาอะไรบาง เชน
คายาคารักษาพยาบาลคาวัสดุการแพทยคากายอุปกรณคาทํากายภาพบําบัด ฯลฯ ประการที่สอง
เพื่อศึกษาสถานการณการใชสิทธิดานการรักษาพยาบาลของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและ
เทศบาลนครอุบลราชธานีและการเกื้อหนุนจากครอบครัวดานคาใชจายการรักษาพยาบาล ประการ
ที่สาม เพื่อวิเคราะหหาสาเหตุการใช/ไมใชสิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติของผูสูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานครและเทศบาลนครอุบลราชธานีและประการที่สี่ เพื่อศึกษาความจําเปนในการ
เพิ่มเติมสิทธิประโยชนดานการรักษาโรคเรื้อรัง Home Health Care การทํากายภาพบําบัดเพื่อการ
ฟนฟูที่บาน และบริการทางสังคมที่จําเปนตอผูสูงอายุ

สรุปสาระสำคัญสิทธิประโยชน์ของประกันสังคม

สรุปสาระสำคัญสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุอาทิ สิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ การคำนวณการจ่ายบำนาญชราภาพ การจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพ การรับเงินบำนาญของลูกจ้าง ผู้ประกันตน