แผนงานบริหารจัดการโครงการวิจัยท้าทายไทย เรื่อง Active and Productive Aging

แผนงานบริหารจัดการโครงการวิจัยท้าทายไทยกลุ่มเรื่อง Active and Productive Aging นี้ ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อทบทวนช่องว่างงานวิจัย เพื่อการเตรียมตัวสำหรับการสูงอายุอย่างมีคุณค่า (2) เพื่อสนับสนุน การทบทวนองค์ความรู้ และการวิจัย ในการส่งเสริมสนับสนุนและขับเคลื่อนสังคมไทยในการมุ่งสู่ Active Aging, Productive Aging (3) บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานเพื่อให้งานวิจัยดำเนินไปอย่างมีคุณภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ (4) ผลักดันความรู้ที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยและการทบทวนองค์ความรู้ ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และ (5) เพื่อสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายนักวิจัย/นักวิชาการด้านผู้สูงอายุ  แผนงานฯ ได้กำหนดและประกาศกรอบวิจัยไว้ 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1) กรอบวิจัยเพื่อเสริมสร้างสถานภาพของผู้สูงอายุในสังคม ด้วยการสร้างความกระปรี้กระเปร่า (Vitality) แก่ระบบเศรษฐกิจ  2) กรอบวิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย กลไก และมาตรการ ในการเสริมพลังและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุในการมีสถานภาพและบทบาทในครอบครัว ชุมชน และสังคมและ3) กรอบวิจัยเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของผู้สูงอายุเพื่อมุ่งสู่ Healthy Aging and Active Aging เพื่อดำรงไว้ซึ่งสมรรถนะในการดำรงชีวิตอย่างอิสระในชุมชนและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี   ได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมหลักได้แก่  1) กระบวนการต้นน้ำ  กำหนดกรอบวิจัย […]

noawarat

June 23, 2019

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาชุดความรู้ที่ทำให้เกิดความตระหนักรู้ด้านสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยสุขภาพดี

มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับนำมาพัฒนาเป็นชุดความรู้ที่ทำให้เกิดความตระหนักรู้ด้านสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยสุขภาพดี สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสำหรับกลุ่มวัยทำงาน (15-59 ปี)  และชุดความรู้ฯ ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้สอนผ่านกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน ติดตามผลลัพธ์การดำเนินการใช้ชุดความรู้ฯ เพื่อให้ได้ปัจจัยหนุน/ อุปสรรค และวิธีการนำไปใช้ เพื่อหวังผลในการขยายผลในเขตการศึกษาอื่นๆ ต่อไป จากการศึกษาพบประเด็นสำคัญว่าปัจจัยเกื้อหนุนที่จะเป็นการเสริมสร้างพลังอำนาจ (empower) ให้สถานศึกษาในการสร้างความพร้อมเตรียมรับมือกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไปเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน โดยต้องเพิ่มศักยภาพและทักษะด้านการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง และปรับรูปแบบห้องเรียน โดยเน้นห้องเรียนแบบคิดวิเคราะห์และบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ รวมถึงต้องปรับวิธีการสอนของครู คืนครูสู่ห้องเรียน ผลักดันให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาเพื่อกำหนดให้เนื้อหาเกี่ยวกับ ความตระหนักรู้ด้านสุขภาพ และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอยู่ในกรอบการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นสำหรับสถานศึกษา โดยการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์เรื่องผู้สูงอายุกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาให้ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะเป็น prerequisite ของการเพิ่มขีดความสามารถของทุกคนในทุกช่วงวัยในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

noawarat

April 4, 2018

รายงานประจำปีสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2555

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ข้อมูลสถานการณ์ทางประชากรจากแหล่งต่างๆ แสดงให้เห็นตรงกันว่าประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงวัย และยังคงดำเนินต่อไปในอนาคตด้วยอัตราที่เร็วมาก สถานการณ์ทางประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

noawarat

November 25, 2015

เราจะไปทางไหน เมื่อผู้สูงวัยล้นเมือง?

ห้วงฤดูหนาวเริ่มต้นพร้อมกับการที่ผู้สูงวัย 60 ปี หลายแวดวงวิชาชีพเริ่มทยอยเกษียณในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา เป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์ปัจจุบันสังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว

iamadmin

October 30, 2015