เกี่ยวกับเรา

การก่อตั้งมูลนิธิ

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย ได้จัดตั้งขึ้นตามมติการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อศึกษาวิจัยและรวบรวมความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุทั้งไทยและต่างประเทศ และส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการดำเนินการด้านผู้สูงอายุสำหรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทย ตลอดจนเผยแพร่ความรู้และวิทยาการเกี่ยวกับผู้สูงอายุให้แก่สังคมโดยรวม

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๐ ถือเป็นวันก่อตั้งมูลนิธิฯ โดยได้รับอนุญาตจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิ ใช้ชื่อว่า “มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)” โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษ ว่า “Foundation of Thai Gerontology Research and Development institute (TGRI)” ซึ่งมีสำนักงาน(ประสานงาน) อยู่ที่ ๑๑๖๘ ซอยพหลโยธิน ๒๒ ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

บทบาท

ศึกษาวิจัยและรวบรวมความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุทั้งไทยและต่างประเทศ

คณะกรรมการบริหาร

 • นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช  ประธานกิตติมศักดิ์
 • นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์  ประธานกรรมการ
 • นางสาวศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ รองประธานกรรมการ
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล กรรมการ
 • ศาสตราจารย์ศศิพัฒน์ ยอดเพชร กรรมการ
 • ศาสตราจารย์ ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ กรรมการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสิรินทร ฉันศิริกาญจน กรรมการ
 • แพทย์หญิงลัดดา ดำริการเลิศ กรรมการ
 • แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง กรรมการ
 • นางสาวนวลอนันต์ ตันติเกตุ กรรมการและเหรัญญิก
 • นายแพทย์ภูษิต ประคองสาย กรรมการและเลขาธิการ