หน้าแรก

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ

ศึกษาวิจัยและรวบรวมความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุทั้งไทยและต่างประเทศ และส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการดำเนินการด้านผู้สูงอายุสำหรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทย ตลอดจนเผยแพร่ความรู้และวิทยาการเกี่ยวกับผู้สูงอายุให้แก่สังคมโดยรวม

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย

รายงานวิชาการ

ผลวิจัย

การถอดบทเรียนตัวอย่างที่ดีของโรงเรียนและชมรมผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้

โครงการวิจัยเรื่อง “การถอดบทเรียนตัวอย่างที่ดีของโรงเรียนและชมรมผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้”

โครงการวิจัยถอดบทเรียนสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานสูงวัย

โครงการวิจัยถอดบทเรียนสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานสูงวัยจัดทำขึ้นโดย ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ ผศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล คุณอรอนงค์ ทวีปรีดา ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยเพื่อเก็บข้อมูลสถานประกอบการที่มีการจ้างงานผู้สูงวัยต่อ

แผนกลยุทธ์ด้านการทำงานของผู้สูงอายุ

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย และสำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ร่วมกับวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการทางานของผู้สูงอายุ

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ “ศึกษาการจ้างแรงงานผู้สูงอายุในภาคเอกชน”

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ “ศึกษาการจ้างแรงงานผู้สูงอายุในภาคเอกชน”  จัดทำขึ้นโดย นายธีร์ธรรม วุฑฒิวัตรชัยแก้ว ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) โดยเป็นการศึกษาการจ้างแรงงานผู้สูงอายุในภาคเอกชนนี้

ข่าว บทความ

กิจกรรม และเกร็ดความรู้สำหรับผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ อยู่อย่างไรให้ปลอดภัย ยามฝนตก

หลายพื้นที่ของประเทศไทย ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง อากาศที่แปรปรวนนอกจากจะทำให้มีความเสี่ยงต่อสุขภาพแล้ว ยังอาจนำไปสู่การเกิดอุบัติได้ง่าย โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้สูงอายุที่อาจเสี่ยงได้รับบาดเจ็บจากการลื่นล้ม

noawarat

October 21, 2020

เปิดโมเดล สิงคโปร์-ออสเตรเลีย เน้นผู้สูงอายุดูแลตัวเองได้ในสถานการณ์วิกฤต

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงเวลาที่ผ่านมา เกือบทุกประเทศได้ทุ่มเทสรรพกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มที่ในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มเปราะบางอย่างผู้สูงอายุ มีบางประเทศที่นอกจากจะดูแลองค์รวมแล้ว ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุดูแลตัวเองอย่างปลอดภัยในสถานการณ์วิกฤติ

noawarat

October 12, 2020

เวทีเสวนาวิชาการปฏิรูประบบบำนาญไทยเพื่อสังคมสูงวัยในอนาคต

มส.ผส.ผนึก วช.และคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดเวทีเสวนาวิชาการในหัวข้อ “ปฏิรูประบบบำนาญไทยเพื่อสังคมสูงวัยในอนาคต” พร้อมเปิดงานวิจัยทิศทางและนโยบายปฏิรูประบบบำนาญของประเทศไทย พบข้อมูลประชากรวัยทำงานที่มีหลักประกันส่วนเพิ่มเติมจากบำนาญหรือเบี้ยยังชีพยังครอบคลุมไม่มากเพียง 38.82 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

noawarat

October 7, 2020

Elderly Server : โปรแกรมฐานข้อมูลผู้สูงอายุ

โปรแกรมระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุระดับท้องถิ่น

ติดต่อเรา

  • มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ (มส.ผส.) 1168 พหลโยธิน 22 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  • โทรศัพท์ 02 511 5855 โทรสาร 02 939 2122
  • info@thaitgri.org
  • เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 9.00 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ติดตามเรา

ส่งข้อความ

ภาคีเครือข่าย