เช็ครายรับผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ 9.7 ล้านคน เผยปี 63 มีการจ้างงานผู้สูงอายุ 3.2 หมื่นราย

สำหรับกองทุนการออมแห่งชาตินั้น พบว่าในสิ้นเดือนธันวาคม 2563 มีสมาชิกสะสม 2,396,543 คน โดยสมาชิกอายุ 60 ปีขึ้นไปมีจำนวน 81,243 คน ซึ่งกองทุนการออมแห่งชาตินี้จัดตั้งขึ้นตามพ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติพ.ศ. 2554 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหลักประกันด้านรายได้ ผ่านการออมเพื่อวัยเกษียณแก่ประชาชนวัยทำงาน

noawarat

September 15, 2021

เปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจัดระบบดูแลผู้สูงอายุในตำบล

เปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กรมอนามัย เผย ผลงาน จัดระบบดูแลผู้สูงอายุในตำบล ทำผู้สูงอายุภาวะพิงพิง ได้รับการดูแลกว่า 2 แสนราย เปลี่ยนจากคนติดเตียงเป็นติดบ้าน มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

noawarat

September 9, 2021

เปิด 5 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อภาครัฐ ใช้วิกฤตโควิด19 เป็นบทเรียนเตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินในอนาคต

ผู้สูงอายุได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากวิกฤตโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการใช้มาตรการล็อกดาวน์ แต่หากพิจารณาอย่างรอบด้านแล้วจะพบว่าการเข้าถึงบริการและการดูแลสำหรับผู้สูงอายุในหลายแง่มุม ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาเดิมที่มีมาแล้วอยู่ก่อนหน้านี้

noawarat

September 4, 2021

พลังอาสาบทบาทสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุในสถานการณ์โควิด-19

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เราเห็นบทบาทของอาสาสมัครในการดูแลผู้สูงอายุได้ชัดเจนมากขึ้น ทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ในพื้นที่ต่างจังหวัด อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร(อสส.) ซึ่งต่างมีส่วนอย่างสำคัญต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุในภาวะวิกฤต ทั้งในรูปแบบของการสอบถามสุขภาวะทางใจ และการนำอาหารไปแจกจ่ายให้ที่บ้านหรือชุมชนใกล้บ้านของผู้สูงอายุ

noawarat

September 4, 2021

เปิดมาตรการช่วยเหลือทางสุขภาพให้กับผู้สูงอายุในช่วงโควิด-19

เรียกได้ว่าในช่วงวิกฤติโควิดนี้ทำให้บริการส่งยาทางไปรษณีย์ไปที่บ้านถูกนำมาใช้ในทางปฏิบัติมากขึ้น  แม้จะเป็นเพียงโครงการนำร่อง แต่ก็มีส่วนช่วยลดปัญหาความไม่สะดวกในการเดินทางไปพบแพทย์ของผู้สูงอายุที่มักมีโรคประจำตัว และต้องได้รับยาเป็นประจำในช่วงที่มีการใช้มาตรการล็อกดาวน์

noawarat

September 4, 2021

ผู้สูงวัยรายได้น้อยเกือบครึ่งเข้าไม่ถึงโครงการเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 ของรัฐ

วิธีการเข้าถึงมาตรการความช่วยเหลือของภาครัฐ ในโครงการความช่วยเหลือ 5,000 บาท ที่ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ อาจเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงบริการดังกล่าวได้ ถือเป็นช่องว่างทางเทคโนโลยีที่เป็นอุปสรรคหนึ่งในการเข้าถึงมาตรการความช่วยเหลือภาครัฐจากรัฐบาล

noawarat

September 4, 2021

สุขภาพกาย-จิตใจย่ำแย่วิกฤตที่ผู้สูงอายุต้องเผชิญในยุคโควิด19

มาตรการล็อกดาวน์ และให้ผู้สูงอายุอยู่แต่ในที่พักอาศัย ทำให้ผู้สูงอายุเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการดำรงชีวิตอาจส่งผลต่อภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุได้ และยังพบว่าในช่วงล็อกดาวน์นี้ผู้สูงอายุได้รับผลกระทบทางจิตใจมากกว่าในช่วงสถานการณ์ปกติ

noawarat

September 3, 2021

มส.ผส. เปิดรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยฉบับล่าสุด เผย โควิด-19 ทำผู้สูงอายุรายได้น้อยได้รับผลกระทบมากที่สุด

ชง 5 ข้อเสนอแนะ ตอบโจทย์ความต้องการผู้สูงอายุ จี้ เร่งฉีดวัคซีนให้เหมาะสมช่วงวัยและทั่วถึง พร้อมย้ำ ปีหน้าไทยเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ พบผู้สูงอายุใช้ชีวิตตามลำพังถึง 1.3 ล้านคน

noawarat

August 18, 2021

ถอดบทเรียนนานาชาติ วิกฤตโควิด-19 กับผลกระทบต่อผู้สูงอายุ

เผยสถิตในสหรัฐฯคนแก่มีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าเด็กถึง 1 พันเท่า ส่วนอิตาลี ระลอกแรก ผู้เสียชีวิตเกือบทั้งหมดเป็นผู้สูงอายุ ขณะที่ญี่ปุ่นพบผู้สูงวัยเกิดภาวะซึมเศร้ามากขึ้น

noawarat

August 16, 2021
1 2 3 6