ถอดบทเรียนช่วงวิกฤต…สู่การดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต

1 ตุลาคมของทุกปี คือวันผู้สูงอายุสากล  ในรอบปีที่ผ่านมาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก ถือเป็นเรื่องที่ท้าทายนานาประเทศต่อการรับมือกับโรคอุบัติใหม่นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งถือเป็นกลุ่มเปราะบางเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากที่สุดหากมีการติดเชื้อ

noawarat

September 30, 2020

การดูแลผู้สูงอายุในช่วงวิกฤติ…บทเรียนจากไทยและต่างประเทศเพื่ออนาคต

เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่โรงแรมแมนดาริน มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย จัดเวทีอภิปราย “การดูแลผู้สูงอายุสูงอายุในช่วงวิกฤต…บทเรียนจากไทยและต่างประเทศเพื่ออนาคต” เนื่องในวันผู้สูงอายุสากล  พร้อมกับนำเสนอบทเรียนจากไทยและต่างประเทศในการดูแลผู้สูงอายุในช่วงวิกฤต

noawarat

September 29, 2020

ถอดบทเรียนโควิด-19 พบ “ผู้สูงอายุ” ขาดคนดูแล-รายได้ลดมากขึ้น

“โควิด-19” ถือเป็นโรคที่อุบัติขึ้นใหม่ การเกิดขึ้นของเชื้อโรคนี้ ทำให้ทั่วโลกไม่สามารถรับมือได้อย่างทันท่วงที มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง อย่างผู้สูงอายุ ดังนั้นการดูแลผู้สูงอายุในช่วงวิกฤติ จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง ด้วยเหตุนึ้มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย จึงจัดเวทีอภิปรายวันผู้สูงอายุสากล “การดูแลผู้สูงอายุในช่วงวิกฤติ…บทเรียนจากไทยและต่างประเทศเพื่ออนาคต” ในวันอังคารที่ 29 กันยายนที่จะถึงนี้

noawarat

September 28, 2020

เปิดโรดแมป์ ย่างก้าว สู่ สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ปี 2564 ทำอย่างไรให้การสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

เหลืออีกเพียงไม่กี่วันก็จะเข้าสู่ปีงบประมาณ 2564 โดยปี 2564 จะเป็นปีที่ไทยจะเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์  ขณะที่สถานการณ์ล่าสุดของผู้สูงอายุไทย ในปี 2563 ประชากรไทยทั้งหมดมี 66.5 ล้านคน เป็นผู้สูงอายุ 11.13 ล้านคน หรือ คิดเป็น 16.73 เปอร์เซ็นต์ ในจำนวนของผู้สูงอายุ 11.13 ล้านคน เป็นหญิง 4.9 ล้านคน ชาย 6.2 ล้านคน อายุคาดเฉลี่ย 75 ปี 

noawarat

September 27, 2020

ข่าวดี! กรมบัญชีกลาง เผย เบี้ยคนชราเข้าบัญชีแล้ว

กรมบัญชีกลางได้โอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกันยายน 2563 เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้ผู้มีสิทธิในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563แล้ว 

noawarat

September 19, 2020

เปิดงานวิจัย การศึกษาการปรับตัวของลูกจ้างในระบบภาคเอกชนที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไปที่ เปลี่ยนสถานการณ์ทำงานไปสู่การทำงานในภาคนอกระบบ

เวทีเสวนา “โควิด-19 : ผลกระทบต่อการจ้างงานผู้สูงอายุ” เปิดงานวิจัย การศึกษาการปรับตัวของลูกจ้างในระบบภาคเอกชนที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไปที่ เปลี่ยนสถานการณ์ทำงานไปสู่การทำงานในภาคนอกระบบ พบ 4 ผลกระทบของการปรับตัวของลูกจ้างในการเปลี่ยนงาน พร้อมชูข้อเสนอ 3 ส่วน ฝึกอบรมทักษะใหม่ให้กับพนักงาน ส่งเสริมการออม และให้ทำประกันสังคมต่อ (มาตรา 39) 

noawarat

August 31, 2020

เปิดเวทีเสวนาหาแนวทางการเตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์จากพิษโควิด-19

หน่วยงานที่ทำงานด้านผู้สูงอายุหลากหลายองค์กรเปิดเวทีเสวนาหาแนวทางการเตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์จากพิษโควิด-19 ขณะที่หลากนักวิชาการร่วมระดมความเห็นเสนอแนะหน่วยงานรัฐและเอกชนจ้างงานผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ พร้อมเปิดข้อมูลงานวิจัยพบแรงงานสูงอายุเป็นกลุ่มแรกที่ถูกเลือกให้พักงานในธุรกิจประเภทงานบริการ ชี้พิษโควิดยังกระทบแรงงานผู้สูงอายุภาคเกษตรกรรม

noawarat

August 22, 2020

กางสถิติ พบ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปยังทำงานอยู่กว่าร้อยละ 34 มส.ผส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายเตรียมจัดเวทีหาทางออก 21 ส.ค.นี้

ผลการวิจัย “สถานการณ์และแนวโน้มสภาพการทำงานของผู้สูงอายุไทย: การวิเคราะห์จากข้อมูลการสำรวจระดับประเทศ” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ นางสาวสุภรต์ จรัสสิทธิ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย(มส.ผส.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พบว่า ในปี 2562 มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ยังคงทำงานอยู่ประมาณ1ใน3 หรือร้อยละ 34.5

noawarat

August 19, 2020

พญ.ลัดดา ดำริการเลิศ กรรมการมส.ผส.ร่วมพูดคุยกับรายการ”ชาญชรา” ประเด็นการทำงานของผู้สูงอายุ

มส.ผส. ชี้ ข้อดีผู้สูงอายุยังทำงาน ทำให้ไม่อับเฉา-สร้างประโยชน์ให้สังคม ชี้ ไม่ใช่ของโบราณวางไว้บนหิ้ง แนะเก็บออมตั้งแต่วัยทำงาน เรียนรู้ตลอดชีวิต ดูแลสุขภาพ-ออกกำลังกาย หนทางสู่บั้นปลายอย่างมีความสุข

noawarat

August 13, 2020
1 2 3 9