เปิดงานวิจัย การศึกษาการปรับตัวของลูกจ้างในระบบภาคเอกชนที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไปที่ เปลี่ยนสถานการณ์ทำงานไปสู่การทำงานในภาคนอกระบบ

เวทีเสวนา “โควิด-19 : ผลกระทบต่อการจ้างงานผู้สูงอายุ” เปิดงานวิจัย การศึกษาการปรับตัวของลูกจ้างในระบบภาคเอกชนที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไปที่ เปลี่ยนสถานการณ์ทำงานไปสู่การทำงานในภาคนอกระบบ พบ 4 ผลกระทบของการปรับตัวของลูกจ้างในการเปลี่ยนงาน พร้อมชูข้อเสนอ 3 ส่วน ฝึกอบรมทักษะใหม่ให้กับพนักงาน ส่งเสริมการออม และให้ทำประกันสังคมต่อ (มาตรา 39) 

noawarat

August 31, 2020

เปิดผลการศึกษารูปแบบการจ้างงานผู้สูงอายุในภาคเอกชนของไทย: ความยืดหยุ่น ผลิตภาพ และการคุ้มครอง

เปิดผลการศึกษารูปแบบการจ้างงานผู้สูงอายุในภาคเอกชนของไทย พบการจ้างงานผู้สูงอายุ 2 รูปแบบคือจ้างต่อเนื่องหลังเกษียณ 55 ปี และจ้างงานแบบจ้างใหม่ 60 ปีขึ้นไป พร้อมเสนอ 4 ข้อแนะนำในการจ้างงานผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพ

noawarat

August 30, 2020

ชูไอเดียหนุนกลุ่มวัย 60-64 ปีทำงานต่อ เปลี่ยนทัศนคติ แก่แล้วต้องพัก

จากการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มสถานการณ์ทำงานของผู้สูงอายุไทยในช่วงปี 2547 ถึง2562 นำมาสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 10 ข้อที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณานโยบายหรือมาตรการที่เหมาะสมในการส่งเสริมการทำงานหรือการมีงานทำรวมถึงการขยายอายุการทำงานของผู้สูงอายุในอนาคต

noawarat

August 25, 2020

เปิดผลวิจัยโครงการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของการจ้างงานต่อเนื่องผู้สูงอายุ

เปิดผลวิจัยโครงการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของการจ้างงานต่อเนื่อง ในสถานประกอบการและทัศนคติของนายจ้างในภาคเอกชน พร้อมเปิด 6 ข้อเสนอแนะรัฐสนับสนุนการจ้างงานผู้สูงวัยให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง

noawarat

August 25, 2020

ร่วมฝ่าปัญหาละเมิดสิทธิผู้สูงอายุ

6 ข้อเสนอทางออกฝ่าปัญหาละเมิดผู้สูงอายุ แนะทำงานเชิงรุก เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง พร้อมแก้กฎหมาย ปรับภาระ “ผู้พิทักษ์” รวมดูแลความเป็นอยู่ เพิ่มกระบวนการตรวจสอบการทำหน้าที่

noawarat

September 22, 2017

ทำอย่างไรให้ห่างไกลจากภาวะสมองเสื่อม

ภาวะสมองเสื่อม คือ ความถดถอยในการทำงานของสมอง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการสูญเสียเซลล์สมอง โดยเริ่มจากส่วนใดส่วนหนึ่งจนลุกลามไปยังสมองส่วนอื่น

noawarat

August 29, 2017

เอกสารประกอบงานเสวนาวิชาการเตรียมพร้อมรับมือสังคมสูงวัยเต็มรูปแบบหรือยังหัวข้อ”สูงวัยไม่หยุดทำงาน”

ดาวน์โหลดเอกสารการนำเสนอข้อมูลในเวทีวิชาการเรื่องเตรียมพร้อมประชากรรับมือสังคมสูงวัยเต็มรูปแบบหรือยัง ในหัวข้อ “สูงวัยไม่หยุดทำงาน” ของรศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ,วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

noawarat

October 9, 2016
1 2 3 4