สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2559

  • Version
  • Download 103302
  • File Size 54.91 MB
  • File Count 1
  • Create Date January 12, 2018
  • Last Updated January 12, 2018

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2559

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2559 นี้ แสดงให้เห็นว่า มีผู้สูงอายุจำนวนมากที่อาจจัดอยู่ในภาวะเปราะบาง หนึ่งในสามของผู้สูงอายุมีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน บุตรซึ่งเคยเป็นแหล่งรายได้สำคัญของผู้สูงอายุมีสัดส่วนลดลง ร้อยละของผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพังคนเดียว หรือตามลำพังกับผู้สูงอายุด้วยกันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จำนวนผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง มีประมาณ 4 แสนคน และผู้สูงอายุที่เป็นโรคสมองเสื่อมมีประมาณ 6 แสนคนในปี 2559 และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอีกมาก ในอีก 20 ปีข้างหน้าผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงจะเพิ่มเป็น 1.3 ล้านคน และผู้ป่วยด้วยโรคสมองเสื่อมจะเพิ่มเป็น 1.4 ล้านคน

ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมด้วยการระดมทรัพยากรทั้งหลาย สร้างบุคลากร ปรับบทบาท หน้าที่และเพิ่มการประสานงานขององค์กร/ หน่วยงาน แก้ไขและปรับปรุงกฎ ระเบียบต่างๆ พัฒนารูปแบบและระบบต่างๆในการให้บริการด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียมกันแก่ผุ้สูงอายุที่จะเพิ่มจำนวนขึ้นอีกมากในอนาคตอันใกล้นี้