โครงการการศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

  • Version
  • Download 29
  • File Size 6.28 MB
  • File Count 1
  • Create Date March 22, 2021
  • Last Updated March 22, 2021

โครงการการศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการการศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โดย รศ.ไข่มุก อุทยาวลี

เป็นการศึกษาแนวทางส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐ โดยการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตในวัฒนธรรมศาสนาอิสลาม แม้ว่าด้านสังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมจะเป็นปัจจัยทำให้ผู้สูงอายุจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถพึ่งพาตนเองได้แต่ ผู้สูงอายุยังมีความต้องการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสวัสดิการทางสังคม ที่อยู่อาศัย และระบบการรักษาพยาบาลซึ่งรัฐควรมีการทบทวนในอนาคต