โครงการ การทบทวนและวิเคราะห์นโยบายรัฐด้านการจัดการที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุในประเทศไทย

  • Version
  • Download 43
  • File Size 13.19 MB
  • File Count 1
  • Create Date March 22, 2021
  • Last Updated March 22, 2021

โครงการ การทบทวนและวิเคราะห์นโยบายรัฐด้านการจัดการที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุในประเทศไทย

โครงการ การทบทวนและวิเคราะห์นโยบายรัฐด้านการจัดการที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุในประเทศไทย

โดย ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด 

โครงการวิเคราะห์นโยบายและมาตรการด้านการจัดการที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุไทย ทำการวิเคราะห์การทำงานของภาครัฐในการจัดการที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุไทย พร้อมจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายรวม 19 ข้อ เน้น 5 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ ระบบบริการทางสังคม การเข้าถึงและคุณภาพของที่อยู่อาศัย กลุ่มผู้อยู่อาศัยที่มีรายได้ต่ำและยากจน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการอยู่อาศัยร่วมกันของคนหลากหลายวัย และเน้น 5 กลไกสำคัญ ได้แก่ การเสริมพลัง กรอบกฎระเบียบและมาตรฐาน ความร่วมมือระหว่างภาคส่วน การกระจายอำนาจรัฐสู่ท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผล