โครงการ “รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทยในเขตเมือง เพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยและ การดูแลที่เหมาะสม”

  • Version
  • Download 35
  • File Size 2.32 MB
  • File Count 1
  • Create Date March 22, 2021
  • Last Updated March 22, 2021

โครงการ “รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทยในเขตเมือง เพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยและ การดูแลที่เหมาะสม”

โครงการ “รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทยในเขตเมือง เพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยและการดูแลที่เหมาะสม” 

โดย ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน

โครงการรูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทยในเขตเมือง เพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยและการดูแลที่เหมาะสม ใช้ข้อมูลการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย และการสำรวจ ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่ารูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลง ครัวเรือนผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากอดีต จึงมีความจำเป็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีระบบการดูแลและบริการผู้สูงอายุในเขตเมือง ในลักษณะที่สามารถเข้าถึงผู้สูงอายุในที่อยู่อาศัยเดิมได้และสอดคล้องกับลักษณะของพื้นที่เขตเมืองที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา