คู่มือการดูแลผู้สูงวัยชุด “ช่องปากสุขี”

5

สุขภาพช่องปากอาจเป็นเรื่องเล็กในความคิดของใครหลายคน แต่แท้จริงแล้วเรื่องเล็กๆ นี้ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่ผู้ดูแลจะต้องศึกษาวิธีดูแลช่องปากในผู้สูงอายุอย่างถูกต้องและเหมาะสม หนังสือคู่มือการดูแลผู้สูงวัยชุด “ช่องปากสุขี” ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการดูแลช่องปากเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีช่องปากสุขี โดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้ วิธีแปรงฟันและทำความสะอาดช่องปากที่ถูกต้อง วิธีดูแลช่องปากในกรณีที่ผู้สูงอายุดูแลช่องปากตัวเองไม่ได้ อุปกรณ์สำหรับการดูแลปากและฟัน การทำความสะอาดฟันเทียม ปัญหาช่องปากที่พบบ่อยเช่นปากแห้ง กลิ่นปาก กลืนลำบาก