เผยผลศึกษา ผู้สูงอายุถึง 96 เปอร์เซ็นต์อยู่ลำบากแนะ รัฐ ต้องพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ ร่างกาย-จิตใจ

วงเสวนาออนไลน์ “สุขสูงวัยเตรียมได้ในบ้านหลังเดิม” เผยผลศึกษา ผู้สูงอายุถึง 96 เปอร์เซ็นต์อยู่ลำบากแนะ รัฐ ต้องพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ ร่างกาย-จิตใจ ให้รู้สึกว่าไม่ถูกทอดทิ้ง พร้อมเร่งกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ให้ชุมชนร่วมดูแล สร้างสภาพแวดล้อมให้อยู่อย่างปลอดภัย

noawarat

July 15, 2021

เวทีเสวนา เฟคนิวส์กับผู้สูงอายุรู้เท่าทันสื่ออย่างปลอดภัย เห็นพ้อง พบปัญหาผู้สูงวัยไม่ตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์

เสวนาออนไลน์ สูงวัยไปด้วยกัน “เฟคนิวส์กับผู้สูงอายุ รู้เท่าทันสื่ออย่างปลอดภัย” โดยมี นายกฤตตฤณ พรมเสน มูลนิธิคนตัวดี , นส.ระวีวรรณ ทรัพย์อินทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (BMCI) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , นส.ปราณี รัตนาไกรศรี อาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพฯ ตัวแทนผู้สูงอายุรู้เท่าทันสื่อ , นายพีรพล อนุตรโสตถิ์ ผู้ผลิตและผู้ดำเนินรายการชัวร์ก่อนแชร์ และนส.สาริสา กนกธัญรัชต์ ผู้จัดการโครงการ YoungHappy

noawarat

June 26, 2021

ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ผ่านกลไกตลาดช่วยจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุ ให้อยู่ได้เมื่อเจอพิษเศรษฐกิจ

รศ.ดร.สันติ ถิรพัฒน์และคณะ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ทำการศึกษาในโครงการวิจัยย่อยที่1 การจัดการทรัพย์สินทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุไทย ภายใต้แผนงานวิจัยการศึกษาการจัดการทรัพย์สินสำหรับผู้สูงอายุไทย ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จากสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้เสนอแนะให้มีการ “ส่งเสริมการใช้กลไกทางด้านตลาดการเงิน” ที่มีอยู่ให้สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ มากกว่านโยบายที่ภาครัฐจะเข้าไปดำเนินการเองทั้งหมด

noawarat

June 22, 2021

ผลสำรวจเผย ผู้สูงอายุไว้ใจ “คู่สมรส” ในการขอความช่วยเหลือจัดการทรัพย์สินมากที่สุด

แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีข่าวคราวเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่ถูกฉ้อโกงทรัพย์สินโดยลูกหลานอยู่เสมอๆ แต่ผลการสอบถามความคิดเห็นของผู้สูงอายุ จำนวน 1,091 คน ซึ่งมีช่วงอายุระหว่าง 55 – 70 ปี ใน 6 พื้นที่ ประกอบด้วย กรุงเทพฯและปริมณฑล จังหวัดราชบุรี พะเยา อุบลราชธานี ตราด และนครศรีธรรมราช พบว่าลูกหลาน ยังเป็นกลุ่มคนที่ผู้สูงอายุให้ความไว้วางใจมากที่สุด รองลงมาจาก คู่สมรส หรือ คู่ชีวิต

noawarat

June 22, 2021

งานวิจัยเผย ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังดูแลทรัพย์สินด้วยตัวเอง บางส่วนเจอปัญหาถูกยักยอก-เงินหาย กังวล ถอนเงินออกมาใช้ไม่ได้ในยามเจ็บป่วย

ผู้สูงวัยหลายคน ได้วางแผนเตรียมตัวที่จะใช้ชีวิตในบั้นปลายอย่างมีคุณภาพ ด้วยการเก็บหอมรอมริบตั้งแต่เมื่อตอนอยู่ในวัยทำงานงานวิจัยของ รศ.ดร.สันติ ถิรพัฒน์และคณะ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ พบว่าผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่สะสมทรัพย์สินไว้ 3 ประเภทคือ 1. อสังหาริมทรัพย์ที่ใช้อยู่อาศัย 2.ทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องภายในบ้าน ได้แก่ เงินสด ทองคำ พระเครื่อง เครื่องประดับมีค่า และ3.เงินฝากกับธนาคาร สถาบันการเงิน สหกรณ์ กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ หรือองค์กรรับฝากเงินอื่นๆ

noawarat

June 20, 2021

เปิดงานวิจัยผู้สูงอายุเกือบครึ่งพบปัญหาการออม ทรัพย์สินไม่พอใช้ยังชีพหลังเกษียณ

การจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่สำคัญ ไม่น้อยไปกว่าเรื่องสุขภาวะ การรักษาพยาบาล หรือการถูกละเมิดสิทธิและความรุนแรงต่อผู้สูงอายุโดยกระบวนการในการจัดการทรัพย์สินผู้สูงอายุไม่ได้มีเพียงแค่การหารายได้และการออมให้เพียงพอ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนของการสะสมทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยังมีขั้นตอนของการใช้ทรัพย์สิน ซึ่งหมายรวมถึงการพิทักษ์รักษาและบริหารจัดการทรัพย์สินที่สะสมมาได้ให้สามารถรับประโยชน์สูงสุดจากทรัพย์สินนั้นๆ

noawarat

June 20, 2021

เปิดรายได้-รายจ่าย กับภาระหนี้ที่ต้องแบกรับของผู้สูงวัยไทย

โครงการวิจัยย่อยที่ 1 การจัดการทรัพย์สินทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุไทย ภายใต้แผนงานวิจัยการศึกษาการจัดการทรัพย์สินสำหรับผู้สูงอายุไทย โดยรศ.ดร.สันติ ถิรพัฒน์และคณะ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้ทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุจำนวน 1,091 ตัวอย่าง ช่วงอายุระหว่าง 55-70 ปี แยกตาม 6 พื้นที่ คือ กรุงเทพฯและปริมณฑล จังหวัดราชบุรี จังหวัดพะเยา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดตราด และจังหวัดนครศรีธรรมราช

noawarat

June 19, 2021

ชีวิตวิถีใหม่ยุคโควิดห่วงผู้สูงอายุอยู่แต่บ้าน ไม่ใส่ฟันปลอมทำฟันแท้เคลื่อน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้วิถีชีวิตของคนต้องเปลี่ยนแปลงไป ใช้ชีวิตแบบ “New Normal” รักษาระยะห่างระหว่างกัน ทำให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องอยู่บ้าน งดพบปะทางสังคม เพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ​การที่ไม่พบเจอใคร อาจทำให้ผู้สูงอายุบางคนตัดสินใจเลิกใส่ฟันปลอม ซึ่งการที่ไม่ได้ใส่ฟันปลอมนานๆอาจส่งผลให้ฟันแท้เคลื่อนที่ และทำให้ฟันปลอมที่ใส่อยู่นั้น ไม่พอดีกับช่องปากอีกต่อไป

noawarat

June 13, 2021

เปิดข้อเสนอแนะ “จ้างงานผู้สูงอายุ” หนุน จัดอบรมเปลี่ยนสายงาน เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ

ผลการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการทำงานจริงและผลิตภาพการทำงานของผู้สูงอายุตามในบริษัทเอกชน12 แห่ง ที่ได้ทำ MOU กับกระทรวงแรงงาน เพื่อวิเคราะห์ ความคุ้มค่าในการจ้างงานผู้สูงอายุเปรียบเทียบกับแรงงานวัยอื่นในลักษณะงานเดียวกัน พบว่า แม้ว่าภาคเอกชน จะรู้สึกคุ้มค่ากับการจ้างงาน “ผู้สูงอายุ”

noawarat

June 3, 2021
1 2 3 27