โครงการ การจัดการทรัพย์สินทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุไทย

โครงการ การจัดการทรัพย์สินทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุไทย โดย รศ.ดร.สันติ ถิรพัฒน์ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุในประเทศไทย และ ความต้องการของผู้สูงอายุเกี่ยวกับกลไกทางเลือกในการจัดการทรัพย์สิน วิธีการวิจัยใช้รูปแบบผสานวิธี เชิงปริมาณและคุณภาพ

bua

March 22, 2021

โครงการวิจัยการเข้าถึงสินเชื่อ Reverse Mortgage ของผู้สูงอายุไทย

โครงการวิจัยการเข้าถึงสินเชื่อ Reverse Mortgage ของผู้สูงอายุไทย โดย ผศ.ดร.สุภารัตน์ ตันทนงศักดิ์กุล การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความต้องการใช้สินเชื่อจำนองย้อนกลับ (Reverse Mortgage) ของผู้สูงอายุไทยและปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงและความกังวลของผู้สูงอายุในการใช้สินเชื่อดังกล่าว

bua

March 22, 2021

โครงการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้สูงอายุและข้อเสนอเพื่อการเสริมสร้างภาวะพฤฒิพลังของผู้สูงอายุไทย

โครงการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้สูงอายุและข้อเสนอเพื่อการเสริมสร้างภาวะพฤฒิพลังของผู้สูงอายุไทย โดย ผศ.ดร.พนม คลี่ฉายา การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและอธิบายปัจจัยตัวบุคคล เทคโนโลยี แรงจูงใจในการใช้งานเทคโนโลยี สถานภาพการเข้าถึง การใช้งาน และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกลุ่มผู้จะก้าวสู่วัยสูงอายุ และผู้สูงอายุวัยต้น และสังเคราะห์สร้างข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาภาวะพฤฒิพลังของผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

bua

March 22, 2021

โครงการสถานการณ์และแนวโน้มสภาพการทำงานของผู้สูงอายุไทย: การวิเคราะห์จากข้อมูลการสำรวจระดับประเทศ

โครงการสถานการณ์และแนวโน้มสภาพการทำงานของผู้สูงอายุไทย: การวิเคราะห์จากข้อมูลการสำรวจระดับประเทศ โดย ผศ. ดร. เฉลิมพล แจ่มจันทร์ การศึกษานี้ ได้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิเป็นข้อมูลระดับประเทศมาจัดการเป็นฐานข้อมูล (database) สภาพการทำงานของผู้สูงอายุไทย ในรูปแบบที่พร้อมสำหรับการวิเคราะห์สถานการณ์การทำงานของผู้สูงอายุในอดีตและปัจจุบัน และนำเสนอตัวชี้วัดสำคัญในรูปแบบแผนที่ภูมิศาสตร์ รวมถึงผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลทำให้ได้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการทำงานของผู้สูงอายุไทย

bua

March 22, 2021

โครงการการศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการการศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดย รศ.ไข่มุก อุทยาวลี ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตในวัฒนธรรมศาสนาอิสลาม แม้ว่าด้านสังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมจะเป็นปัจจัยทำให้ผู้สูงอายุจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถพึ่งพาตนเองได้แต่ ผู้สูงอายุยังมีความต้องการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสวัสดิการทางสังคม ที่อยู่อาศัย และระบบการรักษาพยาบาลซึ่งรัฐควรมีการทบทวนในอนาคต

bua

March 22, 2021

โครงการรูปแบบการจ้างงานผู้สูงอายุในภาคเอกชนของไทย: ความยืดหยุ่น ผลิตภาพ และการคุ้มครอง

โครงการรูปแบบการจ้างงานผู้สูงอายุในภาคเอกชนของไทย: ความยืดหยุ่น ผลิตภาพ และการคุ้มครอง โดย ดร.ชลธิชา อัศวนิรันดร ศึกษารูปแบบการทำงานจริงที่เกิดขึ้น ผลิตภาพการทำงาน และนโยบายการจ้างงานผู้สูงอายุในหน่วยงาน  โดยเสนอแนวทางที่อยู่บนพื้นฐานของการได้รับประโยชน์ทั้งฝ่ายผู้สูงอายุและนายจ้าง ได้แก่ เพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลแรงงานสูงอายุ ภาครัฐควรเป็นหน่วยงานนำร่องในการจ้างงานผู้สูงอายุ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ MOU และปรับกฎระเบียบเรื่องความคุ้มครองให้ครอบคลุมผู้สูงอายุ

bua

March 22, 2021

โครงการการศึกษานโยบายและการดำเนินงานการป้องกันหกล้มในผู้สูงอายุในประเทศไทย 

โครงการการศึกษานโยบายและการดำเนินงานการป้องกันหกล้มในผู้สูงอายุในประเทศไทย  โดย รศ.ดร.จิราพร เกศพิชญวัฒนา     จากการศึกษาสถานการณ์การพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุไทยและการดำเนินมาตรการป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุไทย โดยการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทำให้ทราบความอุบัติการณ์ของการหกล้ม ปัจจัยเสี่ยง และแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินนโยบายการป้องกันการพลัดตกหกล้ม

bua

March 22, 2021

โครงการทำไมผู้สูงอายุโพสต์และแชท: การศึกษาการใช้สื่อออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือของผู้สูงอายุ

โครงการทำไมผู้สูงอายุโพสต์และแชท: การศึกษาการใช้สื่อออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือของผู้สูงอายุ โดย ดร.ประชาธิป กะทา ผู้สูงอายุไม่ได้รู้สึกแปลกแยกกับเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์และเทคโนโลยีมือถือกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานของชีวิตผู้สูงอายุ รวมทั้งแพลตฟอร์มของแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือเป็นส่วนขยายชีวิตทางสังคมในโลกชีวิตจริงของผู้สูงอายุ

bua

March 22, 2021

โครงการ การทบทวนและวิเคราะห์นโยบายรัฐด้านการจัดการที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุในประเทศไทย

โครงการ การทบทวนและวิเคราะห์นโยบายรัฐด้านการจัดการที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุในประเทศไทย โดย ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 5 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ ระบบบริการทางสังคม การเข้าถึงและคุณภาพของที่อยู่อาศัย กลุ่มผู้อยู่อาศัยที่มีรายได้ต่ำและยากจน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการอยู่อาศัยร่วมกันของคนหลากหลายวัย และ เน้น 5 กลไกสำคัญ ได้แก่ การเสริมพลัง กรอบกฎระเบียบและมาตรฐาน ความร่วมมือระหว่างภาคส่วน การกระจายอำนาจรัฐสู่ท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผล

bua

March 22, 2021
1 2 3 4