รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยตอนที่ 4 สวัสดิการด้านการศึกษาของผู้สูงวัย “ไม่มีใครแก่เกินเรียน”

“ผู้สูงอายุ มีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุน ในด้านการศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต” เป็นบทบัญญัติที่ถูกกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ 

noawarat

January 29, 2021

เปิดรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย 2562 ตอนที่ 3 สวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ

“ผู้สูงอายุ” นับเป็นประชากรอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญที่สังคมพึงให้ความคุ้มครอง ด้วยการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสม และจำเป็นต่อการดำรงชีวิต เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และคงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้นานที่สุด เพราะนับได้ว่า “ผู้สูงอายุเป็นหลักชัยของสังคม”

noawarat

January 29, 2021

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย 2562 ประวัติศาสตร์ใหม่ จำนวนผู้สูงอายุมากกว่าเด็กเป็นปีแรก

ปี 2562 นับเป็นปีแรกในประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีโดยประชากรผู้สูงอายุในปี 2562 มีมากถึง 11.6 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 17.5 ของประชากรทั้งหมดจำนวน 69.3 ล้านคน

noawarat

January 17, 2021

เปิดรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย 2562 ตอนที่ 1 ผู้สูงอายุโลก เอเชียครองแชมป์คนแก่มากที่สุด ขณะที่แอฟริกา รั้งท้าย ยังอยู่ในสังคมเยาว์วัย

ทวีปเอเชีย เป็นทวีปที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดในโลก คือ 586 ล้านคน โดยในจำนวนนี้เป็นผู้สูงอายุตอนปลาย (80ปีขึ้นไป) มากถึง70 ล้านคน  องลงมาคือทวีปยุโรป มีผู้สูงอายุ 189 ล้านคน  ขณะที่ทวีปแอฟริกา ซึ่งเป็นเพียงทวีปเดียวที่ยังไม่เป็นสังคมสูงวัย มีสัดส่วนประชากรอายุ 60ปีขึ้นไปเพียงร้อยละ 5 ของประชากรทั้งหมดเท่านั้น และยังเป็นสังคมเยาว์วัย ที่มีสัดส่วนประชากรเด็ก (อายุต่ำกว่า15ปี) สูงถึงร้อยละ 41 

noawarat

January 11, 2021

มส.ผส. เปิดรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย จำนวนพุ่งกว่า 11 ล้านคน ชี้ การจัดสวัสดิการสังคมเป็นเรื่องที่ท้าทาย

มส.ผส. เปิดรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย จำนวนพุ่งกว่า 11 ล้านคน ชี้ การจัดสวัสดิการสังคมเป็นเรื่องที่ท้าทาย ย้ำ “คนแก่” ไม่ใช่ “ผู้ด้อยโอกาส” ต้องเลิกมองแบบ “สงเคราะห์” แต่ทำให้อยู่อย่างมี “คุณค่า -ศักดิ์ศรี”

noawarat

January 8, 2021

เปรียบเทียบสิทธิรักษาฟัน 3 กองทุน เปิดข้อเสนอขับเคลื่อนนโยบาย 80/20 สุขภาพช่องปากเพื่อผู้สูงอายุ ตอนที่7

คนไทยกว่า 66 ล้านคน มีหลักประกันด้านสุขภาพภายใต้ 3 กองทุนสุขภาพหลัก คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนประกันสังคม และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หรือสวัสดิการของหน่วยงานต่างๆ โดยสิทธิที่ประชาชนได้รับในการตรวจสุขภาพจากกองทุนและสวัสดิการมีความแตกต่างกันมาก

noawarat

December 19, 2020

ประกาศมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) เรื่อง ผลการคัดเลือกเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ภายใต้แผนการวิจัยสังคมสูงวัยที่ยั่งยืนภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (Sustainable Ageing Societies Under New Normal)

ตามที่ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) โดยการสนับสนุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศ    การรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ภายใต้แผนการวิจัยสังคมสูงวัยที่ยั่งยืนภายใต้วิถีชีวิตใหม่  ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 นั้น ในการนี้ มส.ผส. ได้พิจารณาคัดเลือกเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ที่ผ่านการพิจารณาเพื่อพัฒนาต่อเป็นข้อเสนอการวิจัย (Proposal)

bua

December 15, 2020

สิทธิคนไทยกับการตรวจสุขภาพช่องปากเชิงป้องกัน

เปิดข้อเสนอขับเคลื่อนนโยบาย 80/20 สุขภาพช่องปากเพื่อผู้สูงอายุ ตอนที่6 : สิทธิคนไทยกับการตรวจสุขภาพช่องปากเชิงป้องกัน รายงาน “จัดทำข้อเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย 8020 สุขภาพช่องปากเพื่อผู้สูงอายุ” โดย   ทพญ.ฉวีวรรณ ภักดีธนากุล  ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ระบุว่า การตรวจฟันและช่องปากโดยทันตแพทย์ หรือทันตะบุคลากร จะทำให้ผู้ป่วยรับรู้โรคที่เป็นอยู่ แม้จะไม่มีอาการแสดงผู้ป่วยจะได้ตระหนักถึงผลเสีย รู้แนวทางปฏิบัติเฉพาะของตน

noawarat

December 14, 2020
1 2 3 4 13