พลังของการเป็นผู้สูงอายุ (พฤฒพลัง)

โดย น.อ.หญิง ดร.อุษา โพนทอง

“ราชรถ อันวิจิตรงดงามยังแก่ได้
แม้ร่างกายของเรา ก็ไม่พ้นชราภาพ
แต่ธรรมของสัตบุรุษหาแก่ไม่
สัตบุรุษทั้งหลายย่อมกล่าวสอนกันเช่นนี้แล” – คำสอนจากพุทธวจนะ

การมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ ยอมรับความจริงที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของโลกจะช่วยให้เราเห็นชีวิตที่ไม่หยุดนิ่ง ซึ่งจะช่วยให้เรามีการเตรียมความพร้อมของตนเองให้อยู่ในโลกอนาคตได้อย่างมีความสุขและมีคุณค่า เข้าใจตนเองและผู้อื่นทำตัวให้เป็นที่รักของตนเองและผู้อื่นที่อยู่รอบข้างซึ่งรวมถึงการทำตนให้เป็นประโยชน์กับสังคมเท่าที่ตนเองมีความรู้ความสามารถ อ่านดูแล้วเหมือนเป็นอุดมคติแต่ผู้อ่านทุกท่านสามารถทำชีวิตให้มีความสุขได้จนลมหายใจสุดท้ายของชีวิต ซึ่งหมายถึงท่านได้เป็นผู้ที่มีพฤฒพลัง ตามคุณลักษณะที่กล่าวขึ้นมาแล้วข้างตน นอกจากนั้นผู้ที่มีความเป็นพฤฒพลังจะต้องมีพฤติกรรมที่น่าสนใจสี่ประการดังนี้นะคะ

ประการที่หนึ่ง เป็นผู้ที่มีความตระหนักอยู่เสมอถึงปัญหาของผู้สูงอายุรวมทั้งเป็นผู้ที่มีการวางแผนของตนเองเพื่อที่จะจัดการกับปัญหาความสูงอายุที่จะเกิดกับตนเอง

ประการที่สอง เป็นผู้ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ถึงแม้จะเป็นผู้สูงอายุก็ตาม

ประการที่สาม เป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมกลุ่มในการทำกิจกรรมต่างๆในสังคม และประการสุดท้าย เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในชีวิตอย่างต่อเนื่อง อาทิ การเข้ากลุ่มออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น นอกจากที่เล่ามาแล้ว ยังมีวิธีการที่จะนำไปสู่การมีภาวะพฤฒพลังที่ท่านสามารถนำไปปฎิบัติได้ไม่ยากเลย สิบสาม วิธี ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น สามด้าน ดังนี้ค่ะ หนึ่ง ด้านสุขภาพ สอง ด้าน หลักประกันและความมั่นคงในชีวิต และสาม ด้านการมีส่วนร่วมในสังคม ดังแสดงตามรูปภาพ

พฤฒพลังทั้ง สิบสามวิธี ประกอบด้วย

วิธีที่1 การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงร่างกายและจิตใจเมื่อย่างเข้าสู่วัยสูงอายุ
วิธีที่2 การทำความเข้าใจกับสุขภาพอนามัยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ
วิธีที่3 การออกกำลังกาย
วิธีที่4 การพัฒนาสุขภาพจิต
วิธีที5 อาหารและโภชนาการสำหรับวัยสูงอายุ
วิธีที6 หลักธรรมและศาสนา
วิธีที7 เทคนิคการถ่ายทอดความรู้
วิธีที8 ทักษะการมีส่วนร่วมในสังคม
วิธีที9 งานอดิเรก
วิธีที10 กฎหมายสำหรับผู้สูงอายุ
วิธีที11 การเงินและการออม
วิธีที12 การเตรียมบ้านสำหรับวัยสูงอายุ
วิธีที13 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการค้นหาความรู้