แนวทางสร้างงาน สร้างความภาคภูมิใจให้ผู้สูงอายุ

working

ความจำเป็นในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีรายได้และมีงานทำเพื่อลดอัตราการพึ่งพิงในวัยสูงอายุเป็นเป้าหมายหลักในการศึกษาหารูปแบบที่เหมาะสมในสังคมไทย งานการศึกษาต่างๆจึงถูกนำมาต่อยอดเพื่อหาความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

โดยเฉพาะกับแนวคิดที่ว่า “ผู้สูงอายุ” เป็นทรัพยากรของชาติที่มีคุณค่า สามารถถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และวัฒนธรรมอันดีไปสู่ลูกหลาน     ดังนั้น ความรู้และภูมิปัญญาที่สามารถต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้ภาคเศรษฐกิจชุมชน และสร้างรายได้ในครอบครัว รวมทั้งเสริมสร้างมโนทัศที่ดีให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติเชิงบวกในการใช้ชีวิตและเป็นหน่วยทางสังคมที่มีคุณค่า จึงเป็นเรื่องที่ต้องขยายผลในทางปฏิบัติรูปทั้งนี้ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ยังคงเดินหน้าเปิดผลงานด้านการศึกษาและพัฒนาปฏิคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทย ล่าสุดได้มีการนำเสนอผลงานวิชาการ “การส่งเสริมการทำงานของแรงงานผู้สูงอายุ” ใน 2 เรื่องสำคัญ ได้แก่ “รูปแบบการส่งเสริมการมีงานทำแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบท : มาตรการที่มี่ประสิทธิผล”

โดย รศ. ดร.กุศล  สุนทรธาดา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบข้อมูลน่าสนใจว่าจากการศึกษาเพื่อแนวทางการสร้างโอกาสหรือทางเลือกในการทำงานของผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบทโดยการสอบถามกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ การสัมภาษณ์เจาะลึกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในพื้นที่ชนบท 4 ภูมิภาคได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ และการจัดเวทีประชาคมในพื้นที่ที่เป็นกรณีศึกษา

ส่วนอีกหนึ่งเรื่อง คือ “การส่งเสริมการทำงานในระบบของผู้สูงอายุ:ข้อเสนอเชิงปฏิบัติที่ทำได้” โดย ดร. ศุภชัย ศรีสุชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเน้นให้เห็นถึงข้อเสนอมาตรการการจัดการแรงงานสูงอายุที่เกี่ยวข้องกับการขยายโอกาสในการทำงานที่น่าสนใจ เพื่อสร้างเสริมโอกาสและการทำงานให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นนโยบายที่มีความสำคัญต่อไปในอนาคต

ติดตามรายละเอียด ผลงานวิชาการเรื่อง “รูปแบบการส่งเสริมการมีงานทำแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบท : มาตรการที่มี่ประสิทธิผล” โดยรศ. ดร.กุศล  สุนทรธาดาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดตามรายละเอียด ผลงานวิชาการเรื่อง “การส่งเสริมการทำงานในระบบของผู้สูงอายุ:ข้อเสนอเชิงปฏิบัติที่ทำได้” โดย ดร. ศุภชัย ศรีสุชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์