สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ปี 2547

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ปี 2547 โดยคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผู้สูงอายุแห่งชาติ สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกอบไปด้วยการศึกษาเรื่อง

  1. ประชากรศาสตร์
  2. สุขภาพผู้สูงอายุไทย
  3. ผู้สูงอายุไทยกับการศึกษาและการเรียนรู้
  4. การทำงานกับรายได้
  5. ที่อยู่อาศัย ครอบครัว และสังคม
  6. ผลการดำเนินงานผู้สูงอายุในปี พ.ศ.2547