รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2548

ในรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2548 แสดงให้เห็นว่าเราสามในสี่ของผู้สูงอายุไทยเท่านั้นที่อ่านออกเขียนได้ และส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุเหล่านั้นอ่านหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่างๆ อย่างไรก็ตาม สาระที่ผู้สูงอายุได้รับหรือเลือกหา อาจเป็นสารด้านความบันเทิงหรืออื่นๆ ที่ไม่ได้ตรงกับประโยชน์ในการปฏิบัติตนในวันสูงอายุ หรือไในการเตรียมตัวเพื่อวัยสูงอายุ