รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2550

เป้าหมายสำคัญของการพัฒนาผู้สูงอายุ คือ การทำให้ผู้สูงอายุเป็นสมาชิกที่เข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ซึ่งจะทำได้ นอกเหนือจากการมีสุขภาพที่ดี ยังต้องมีความรู้ความสามารถ และโอกาสในการทำงานต่างๆ รวมทั้งมีเงินสำหรับการจับจ่ายใช้สอย เพื่อสิ่งจำเป็นในชีวิต รายงานประจำปีผู้สูงอายุจึงให้ความสำคัญกับการติดตามสถานการณ์ว่าด้วยการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ