จัดทำแนวทางการดำเนินการและกลไกระดับชาติในการขับเคลื่อนนโยบายจ้างงานผู้สูงอายุ

ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้นี้ แต่การสร้างหลักประกันทางเศรษฐกิจยามชราภาพของภาครัฐในปัจจุบันยังดำเนินการได่ไม่มากนัก ที่ผ่านมายังมีช่องว่างในการกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมการจ้างงานของผู้สูงอายุที่ชัดเจน และมีช่องว่างของกลไกต่างๆ ที่จะบูรณาการการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการทำงาน เพื่อเพิ่มหลักประกันให้แก่ผู้สูงอายุ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อค้นหาโจทย์ของการขับเคลื่อนนโยบายการจ้างงานผู้สูงอายุ ทิศทางของยุทธศาสตร์ และกลไกในการขับเคลื่อนการจ้างแรงงานผู้สูงอายุ รวมทั้งมาตรการต่างๆ ที่ชัดเจน โดยการสังเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานผู้สูงอายุ และการดำเนินการด้านการส่งเสริมการมีงานทำในผู้สูงอายุทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ ทำการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสนทนากลุ่มผู้เกี่ยวข้องต่างๆ