โครงการศึกษาเชิงลึกด้านการใช้สิทธิประโยชน์หลักประกันสุภาพแห่งชาติของผู้สูงอายุในเขตเมือง

การศึกษานี้หยิบยกการใช้สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของผู้สูงอายุมานำเสนอ โดยมีวัตถุประสงค์หลักได้แก่ ประการที่หนึ่ง เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการและรายละเอียดหรือองค์ประกอบของค่าใช้จ่ายที่ครัวเรือนจ่าย เช่นไปใช้บริการที่ไหน (ที่บ้าน/ร้านยา/คลีนิก/โรงพยาบาลรัฐ/โรงพยาบาลเอกชน/อื่นๆ) มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ หากมีเป็นค่าอะไรบ้าง เช่น ค่ายา ค่ารักษาพยาบาล ค่าวัสดุการแพทย์ ค่ากายอุปกรณ์ ค่าทำกายภาพบำบัด ฯลฯ ประการที่สองเพื่อศึกษาสถารการณ์การใช้สิทธิด้านการรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร และเทศบาลนครอุบลราชธานีและการเกื้อหนุนจากครอบครัวด้านค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล ประการที่สาม เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุการใช้/ไม่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและเทศบาลนครอุบลราชธานี และประการที่สี่ เพื่อศึกษาความจำเป็นในการเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาโรคเรื้อรัง Home Health Care การทำกายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูที่บ้าน และบริการทางสังคมที่จำเป็นต่อผู้สูงอายุ   โดย รศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา และคณะ, 2553