แรงงานสูงวัยคลื่นลูกใหม่ขับเคลื่อนอนาคตไทย

เมื่อสังคมไทยเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ ประเด็นสำคัญที่ต้องเตรียมการรับมือในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าคือจะมีการบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้ผู้สูงอายุมีหลักประกันทางรายได้ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้มีการทำงานอย่างต่อเนื่อง การสร้างงานและการเปิดโอกาสการทำงานให้แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากในการสร้างหลักประกันให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีพอยู่ต่อไปได้