มโนทัศน์ใหม่ นิยามผู้สูงอายุและการขยายอายุเกษียณ

Pages from มโนทัศน์ใหม่นิยามผู้สูงอายุ

สังคมไทยได้ก้าวสู่ความท้าทายใหม่ในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบแล้ว ด้วยภาวะสุขภาพของประชาชนไทยที่ดีขึ้นทำให้มีอายุยืนยาวมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันอัตราเกิดก็ลดต่ำลงจึงจำเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมทางนโยบายในการจัดการปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งหนึ่งในนโยบายที่สำคัญก็คือการขยายอายุเกษียณหรืออายุการทำงาน เพื่อสร้างหลักประกันด้านรายได้และความมั่นคงทางสังคมให้กับผู้สูงอายุ