คู่มือสูงวัยอย่างสมาร์ท

คู่มือสูงวัยอย่างสมาร์ท

ปัจจุบันประชากรไทยมีอายุยืนยาวขึ้นมาก โดยผู้หญิงจะมีอายุยืนยาวกว่าผู้ชาย จะเห็นได้จากสถิติอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของผู้หญิงไทยเพิ่มจาก 64 ปี (ในปี 2517) เป็น 78 ปี (ในปี 2548) ส่วนผู้ชายไทยจะมีอายุคาดเฉลี่ยเพิ่มจาก 58 ปีเป็น 70 ปี ในช่วงเวลาเดียวกัน นอกจากประชากรไทยจะมีอายุยืนยาวมากขึ้นแล้ว อัตราส่วนของผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมดก็สูงขึ้นด้วย โดยเมื่อ 50 ปี มาแล้วมีผู้สูงอายุ (อายุเกิน 60 ปี ขึ้นไป) มีเพียงร้อยละ 4.6 แต่ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 13.2 และจะสูงขึ้นไปอีกในอนาคต ดังนั้นปัญหาเรื่องผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องที่สังคมจะต้องใช้ความสนใจ เพราะเมื่อคนมีอายุมากขึ้นปัญหาสุขภาพ อนามัย ปัญหาการทำ งาน ปัญหาเศรษฐกิจ ฯลฯ ก็ จะตามมา