ทำไมต้องหยุดที่ 60

 

ผู้สูงอายุในปัจจุบันนี้ แม้จะมีอายุล่วงเลยวัย 60 ปีไปแล้ว แต่ส่วนใหญ่พบว่ายังมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมทั้งยังศักยภาพในการทำงานเต็มเปี่ยมด้วยเหตุนี้จากกติกาเดิมของสังคมไทยที่ระบุว่า อายุการทำางานที่เหมาะสมสำหรับคนไทยควรยุติที่อายุ 60 ปีนั้น จึงเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งว่าควรมีการขยายอายุการทำางานออกไปหรือไม่อย่างไร เพื่อช่วยแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะการขาดแคลนแรงงานในอนาคตอันใกล้