โครงการผลสัมฤทธิ์การใช้บริการสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ

โครงการผลสัมฤทธิ์การใช้บริการสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุและผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายสุขภาพของภาครัฐในอนาคต ในช่วงปี พ.ศ.2554 – 2564

ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพมากกกว่าประชากรวัยหนุ่มสาวและวัยกลางคน เมื่อดูจากอัตราการใช้บริการตรวจร่างกายประจำปี ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งอัตราที่สูงกว่าอัตราการใช้บริการประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) เล็กน้อย โดยผู้สูงอายุได้รับการตรวจร่างกายประจำปีร้อยละ 25 ของผู้สูงอายุทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีการใช้สิทธิของผู้สูงอายุที่มีสิทธิสวัสดิการข้าราชการในการตรวจร่างกายประจำปี ซึ้งข้อมูลยังไม่สามารถจำแนกตามกลุ่มอายุได้ รวมทั้งการตรวจใจสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนในกรณีอื่น ซึ่งทำให้ค้นพบผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายใหม่ได้อีกทางหนึ่ง แต่โดยรวมความครอบคลุมการคัดกรองโรงเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ตั้งแต่ยังไม่มีอาการและอาการแสดงยังต่ำอยู่ ซึ่งทำให้ผู้สูงอายุจำนวนมากยังคงมีความเสี่ยงในการเจ็บป่วยจากโรคเรื้อรังและโรคแทรกซ้อน

โดย นพ.ถาวร สกุลพาณิชย์, 2554