การทบทวนเอกสารด้านสุขภาพและการดูแลระยะยาวของผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

ในปัจจุบันผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเพราะเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุมีอายุยืนยาว แต่สภาวะสังคมไทยนั้นเปลี่ยนไปจากเดิม กล่าวคือ จากครอบครัวขยาย (Extended Family) ที่รูปแบบครอบครับประกอบด้วย ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ และลูกหลานอาศัยอยู่รวมกัน กลายเป็นครอบครัวเล็กหรือครอบครัวเดี่ยว (Nuclear Family) ที่ในครอบครัวมีแต่พ่อ แม่ และลูก เมื่อพ่อแม่มีอายุมากขึ้นเข้าสู่วัยชราไม่สามารถทำงานได้ และเมื่อต้องการการดูแล ครอบครัวที่มีลูกคนเดียวหรือมีลูกเพียงสองคนอาจประสบปัญหาไม่มีบุคคลที่ช่วยดูแลผู้สูงอายุ จึงทำให้ผู้สูงอายุกลายเป็นภาระของสังคมที่ทางรัฐต้องเข้ามาช่วยเหลือดูแล และในการที่รัฐจะเข้ามาดูแลอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายที่เอื้ออำนวยต่อการดูแลผู้สูงอายุ  โดย ผศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม