รายงานการสังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ

สรุปข้อมูลและการสังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ภาพรวมของการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุในหน่วยงานต่างๆในประเทศไทย  ปี 2557  โดย ดร.ษากุล สินไชย, 2557