สารสุขผู้สูงวัย ฉบับที่ 4

coveraw04_

 

วาระแห่‹งชาติว‹่าด้Œวยอนาคตการรับมือ การเปลี่ยนผ่‹านสู่‹สังคมสูงวัย

ในฉบับ

• อุปสรรค 108 เมื่อชุมชน-ท้องถิ่นอยากดูแลผู้สูงวัย
• เท่าทันภัย“สมองเสื่อม”ใกล้ตัวคนที่คุณรัก
• อ่านแผนเงินออมรับวัยเกษียณ
• “เกษียณตัว แต่อย่าเกษียณใจ”