ข้อเสนอระบบบริการสุขภาพ

 

การสังเคราะห์ข้อเสนอระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ และการเข้าถึงและการใช้บริการรักษาพยาบาล กลุ่มผู้สูงอายุ