คู่มือการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก โครงการการจัดการความรู้ – อาคารสถานที่ ที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ

 

คู่มือจัดสิ่งอำนวยความสะดวก

การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุเป็นเป้าหมายของแผนงานสำคัญ ของ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุใน 3 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัด สิงห์บุรี นครราชสีมาและปทุมธานี โดยร่วมกับภาคีในพื้นที่ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมผู้สูงอายุและหน่วยบริการสุขภาพ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุระดับท้องถิ่น” เพื่อขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุระดับท้องถิ่นให้ครอบคลุม 5 ประเด็น โดยเฉพาะในประเด็นที่ 4 ในเรื่องการจัดปรับอาคาร สถานที่และสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตในบั้นปลายได้อย่างมีคุณค่า เกิดระบบการ ดูแลผู้สูงอายุที่ยั่งยืน  โดย รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์, 2556