รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยและสร้างการมีส่วนร่วมในกองทุนด้านการพัฒนาสังคม(กองทุนผู้สูงอายุ)

Pages from 55-0003_การมีส่วนร่วมกองทุนผู้สูงอายุ

โครงการศึกษาวิจัยและสร้างการมีส่วนร่วมในกองทุนด้านการพัฒนาสังคม(กองทุนผู้สูงอายุ) มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนผู้สูงอายุ และการศึกษากลไกระบบการคลังเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆเพื่อการหารายได้เข้ากองทุนผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน (2) เพื่อศึกษารูปแบบกองทุนด้านการพัฒนาสังคมจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งรูปแบบการบริหารจัดการและกลไกระบบการคลังในการหารายได้เข้ากองทุน และ (3)สร้างความเข้าใจ กระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความเห็นจากผู้รับประโยชน์จากกองทุนผู้สูงอายุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากกองทุนได้จริง  คณะผู้วิจัยมีวิธีการศึกษาวิจัยโดยการทบทวนเอกสารทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนผู้สูงอายุ หรือกองทุนหรือหน่วยงานด้านการพัฒนาสังคมที่มีการบริหารจัดการที่ดี และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมสร้างความเข้าใจ รับฟังและระดมความคิดเห็นเพื่อได้ความเห็นที่หลากหลายและมีความชัดเจนในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ กลไกการเงินการคลัง  โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2555