รายงานฉบับสมบูรณ์การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเรื่องมาตรการการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ

การหกล้มในผู้สูงอายุ

การหกล้มเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งของผู้สูงอายุ ประมาณ 4-5% ของการหกล้มจะทำให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงและทำให้ ผู้สูงอายุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุลดลง ปัจจุบันยังไม่มีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ มาตรการการป้องกันการหกล้มที่เหมาะสมสำหรับประชากรผู้สูงอายุไทย รายงานฉบับสมบูรณ์การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเรื่องมาตรการป้องกันการหก ล้มในผู้สูงอายุ(Systematic review of effectiveness of fall prevention program in elderly) ฉบับนี้จึงเป็นประโยชน์สำหรับการทบทวนวรรณกรรมเพื่อหามาตรการป้องกันการหก ล้มในผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม  โดย ดร.พญ.ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี