รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ“การศึกษาวิเคราะห์และยกร่างกฎหมายลำดับรองเพื่อรองรับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการใช้งบประมาณเพื่อจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ”

อปท.กับการดูแลผู้สูงอายุ

โครงการ “การศึกษาวิเคราะห์และยกร่างกฎหมายลำดับรองเพื่อรองรับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการใช้งบประมาณเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ”โดยนางสาวณัฐภัทร ถวัลยโพธิ และคณะเป็นการศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการใช้งบประมาณเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ทั้งปัญหาในแง่ของความไม่ชัดเจนของกฎหมายซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติตามมาและเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุไม่ได้รับสวัสดิการและการดูแลอย่างที่ควรจะเป็น  โดย ณัฐภัทร ถวัลยโพธิ และคณะ, 2557