การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ ระบบบริการการดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง: กรณีศึกษาผู้สูงอายุที่มีภาวะสะโตร็คและภาวะสมองเสื่อม

Pages from QAG57005 - อ.วรรณภา_สะโตร็คและภาวะสมองเสื่อม

โครงการถอดบทเรียนและสังเคราะห์ระบบบริการการดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง: กรณีศึกษาผู้สูงอายุที่มีภาวะสะโตร็คและภาวะสมองเสื่อมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อ 1) ถอดบทเรียนระบบการดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องของสถานบริการสุขภาพในพื้นที่ที่คัดสรร 2) สังเคราะห์ระบบการดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง จากการทบทวนวรรณกรรมของประเทศไทยและต่างประเทศที่คัดสรร และ 3) พัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ระบบการดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องของไทย ใช้กรอบแนวคิดระบบสุขภาพ (Health Systems Framework, HSF) ขององค์การอนามัยโลก เป็นแนวทางในการศึกษา โดยนิยาม ระบบการดูแลต่อเนื่อง เป็นระบบการดูแลที่ครอบคลุมถึง การดูแลสุขภาพที่บ้าน (home health care) การดูแลระยะกลางเพื่อการฟื้นฟูสภาพ (intermediate care) และการดูแลระยะยาว (long term care)  โดย วรรณภา ศรีธัญรัตน์ และคณะ, 2558