รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่อง“กลไกการส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบ”

ผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบ

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อถอดบทเรียนบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน(NGO) ชุมชน และ/หรือภาคส่วนต่างๆ ในการส่งเสริมการทำงานผ่านกลุ่มอาชีพ/กิจการผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบ และเป็นตัวอย่างที่ดี(good practice) และเพื่อทราบปัจจัยการส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพ/กิจการผู้สูงอายุประสบผลสำเร็จในการเพิ่มรายได้จากการทำงานและมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานเชิงเศรษฐกิจ  โดย จรัญญา วงษ์พรหม และคณะ, 2558