รายงานฉบับสมบูรณ์การบูรณาการระบบบำนาญแห่งชาติ

557000014493102

 

วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการจัดทำรายงานชิ้นนี้ก็เพื่อทบทวนวรรณกรรมของไทยและต่างประเทศ ในด้านรูปแบบนโยบายบำเหน็จบำนาญ และกลไกการบูรณาการและการกำหนดนโยบายระบบบำเหน็จบำนาญในต่างประเทศและศึกษากลไกที่จะสามารถทำให้ระบบบำเหน็จบำนาญของประเทศมีความสอดคล้องกัน และช่วยลดความเสี่ยงให้แก่ประชากรที่เข้าสู่วัยสูงอายุได้ทุกกลุ่มอาชีพ และฐานะทางเศรษฐกิจ  โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2558