รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการพัฒนามาตรฐานและแนวทางการให้บริการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาในสถานดูแลระยะยาว

การดูแลผู้สูงอายุในสถานพึ่งพา

รายงานชิ้นนี้ เป็นรายงานการวิจัยที่รวมทั้งการวิจัยระยะที่ 1 ซึ่งเป็นการวิจัยเอกสารในประเด็น มาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาในสถานดูแลระยะยาว และประเด็นกลไกการควบคุมและกำกับมาตรฐาน สำหรับสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long-term care facilities) รวม 10ประเทศ จากทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป ออสเตรเลียและเอเชีย  โดย ผศ.ร.อ.หญิง ดร.ศิริพันธุ์ สาสัตย์ และคณะ, 2558