รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ทุนวิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพและชีวเวชศาสตร์ ประจำปี 2556

คู่มือประเมินความเสี่ยงการหกล้มในผู้สูงอายุ

 

การล้มเป็นปัญหาสุขภาพหลักของประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนาผลของการล้มนาไปสู่การบาดเจ็บของร่างกายและการไม่สามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ จนถึงการเสียชีวิต ทั้งนี้ผู้สูงอายุมีอัตราการล้มมากกว่าเด็กและผู้ใหญ่ และอัตราการล้มจะเพิ่มมากขึ้น งานวิจัยชิ้นนี้จึงมุ่งเน้นไปที่การศึกษาสาเหตุปัจจัยและการป้องกันปัญหาการหกล้มในผู้สูงอายุ