รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ปี 2554

จากการทบทวนสถานการณ์ด้านผู้สูงอายุในปี พ.ศ.2554 พบประเด็นเร่งด่วนที่สามารถดำเนินการได้ทันทีและสามารถทำให้การดำเนินงานด้านผู้สูงอายุของประเทศไทยสัมฤทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ภายในระยะเวลาอันสั้น มีดังนี้

  1. การเร่งดำเนินการเรื่องการสร้างหลักประกันทางเศรษฐกิจในสังคมสูงวัยด้วยการส่งเสริมการออม
  2. รัฐบาลควรผลักดันให้เกิดการแปลงแผนผู้สูงอายุแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการจัดสรรงบประมาณรองรับ
  3. ควรผลักดันและสนับสนุนให้ท้องถิ่นเพิ่มบทบาทในการดูแลส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนของตนให้มาก