รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยผลกระทบด้านมหภาคและจุลภาคของการขยายอายุเกษียณ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

โครงการวิจัยนี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและคาดประมาณผลกระทบของการเพิ่มระยะเวลาการทางานหรือการขยายอายุเกษียณต่อ (1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับจุลภาค และ (2) ตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคที่สาคัญ ทั้งนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างข้อเสนอทางเลือกเชิงนโยบายเกี่ยวกับรูปแบบและความเหมาะสมในการเพิ่มระยะเวลาการทางานหรือการขยายอายุเกษียณ  โดย วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556