โครงการทบทวนวรรณกรรมบทเรียนประสบการณ์ทางนโยบายการขยายอายุการทำงานจากสามประเทศ(สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และสิงคโปร์)

ผู้สูงอายุทำงาน2

การศึกษาชิ้นนี้นั้นเป็นการทบทวนบทเรียนและประสบการณ์การขยายอายุเกษียณของ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และสิงคโปร์ ขั้นตอนในการดำเนินการ สังเคราะห์ข้อดีและข้อด้อย ผลกระทบ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อรวบรวมและสร้างเป็นองค์ความรู้ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำมาใช้เป็นแนวทางในการวางนโยบายขยายอายุเกษียณที่เหมาะสมกับประเทศไทยต่อไป  โดย ดร.สวรัย บุณยมานนท์ และ ดร.ปภัศร ชัยวัฒน์