ถอดโมเดลระบบบำนาญแห่งชาติเพื่อผู้สูงอายุ

aaaa

 

Factsheet เรื่องถอดโมเดล ระบบบำนาญแห่งชาติเพื่อผู้สูงอายุเป็นข้อสรุปจากเวทีเสวนาวิชาการ “เดินหน้า ปฏิรูประบบบำนาญแห่งชาติเพื่อผู้สูงอายุ” ที่จัด ขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและ พัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) แผนงานสร้างและ จัดการความรูปเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนา สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ด้วยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)