รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ การศึกษาสถานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในประเทศไทย

การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

รายงานฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาข้อมูลพื้นฐานสถานบริการระยะยาวสำ หรับผู้สูงอายุ ที่มีอยู่ในเขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ และเขตกรุงเทพมหานคร ในด้าน จำนวนบุคลากรและสมรรถนะของผู้ให้บริการ ลักษณะกิจกรรมการบริการ และคุณลักษณะของผู้รับบริการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่ดี