รายงานฉบับสมบูรณ์การออกแบบระบบบำนาญแห่งชาติ (ระยะที่ 2)

232408rpp3qjwhf3rkoy3p

รายงานการศึกษานี้มุ่งเน้นไปที่การปิดช่องว่างของความรู้ของงานวิจัยด้านหลักประกันด้านรายได้สำหรับผู้สูงอายุ โดยเน้นเรื่องข้อเสนอในการบริหารจัดการระบบบำนาญเพื่อให้ภาครัฐสามารถนำผลงานวิจัยไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลในเวลาอันสั้น